Comitet tehnic


SUCIU Ioan Silviu presedinte
BLAJ Gheorghe membru
CAT|EAN Eugen membru
CORLACI Ionut membru
HIDI Iosif jr. membru
MUNTEANU Aurel membru
BALINȚ Ioan membru
Comitet Tehnic – masculin 2009 – 2013 Descarca